Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka komandytowa?

Które rozwiązanie jest lepsze – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka komandytowa?

Spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to najpopularniejsze z form prowadzenia firmy, jeśli za kategorię przyjmiemy spółki prawa handlowego. Pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółką komandytową zachodzą jednak bardzo istotne różnice, co może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej wyboru formy prawnej dla nowo zakładanej lub przekształcanej spółki. W niniejszym wpisie weźmiemy pod uwagę najważniejsze kryteria oceny i zastanowimy się, która forma prowadzenia biznesu, i kiedy, będzie najlepsza.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

W spółce komandytowej w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki, odpowiada komplementariusz – bez ograniczeń całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komplementariuszami. Komandytariusz za zobowiązania spółki odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej wobec czego jeżeli komandytariusz wniósł wkład równy lub wyższy od sumy komandytowej wtedy jest zwolniony od odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Zgodnie z art. 151 § 4 k.s.h. za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka jako osoba prawna.  Ponosi ona tę odpowiedzialność samodzielnie i całym swoim majątkiem, za jej zobowiązania nie odpowiadają natomiast wspólnicy. Innymi słowy – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania Spółki, ponoszą jedynie ryzyko gospodarcze, związane z możliwą straty zainwestowanych środków. W pewnym zakresie i na ściśle określonych zasadach odpowiedzialność osobistą ponoszą natomiast członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na ten temat na pewno przygotujemy osobny wpis, tymczasem odsyłamy do art. 299 KSH. Brak odpowiedzialności wspólników spółki i ograniczona odpowiedzialność członków zarządu, to jeden z najważniejszych powodów, przez które spółki kapitałowe cieszą się tak dużą popularnością.

Koszty założenia

Zarówno spółka z o.o., jak i sp. komandytowa mogą zostać założone w sposób „tradycyjny” czyli przez zawiązanie spółki u notariusza, co wiąże się z koniecznością poniesienia także kosztów notariusza. Istnieje także możliwość założenia obu spółek drogą elektroniczną. W przypadku założenia spółki przez system elektroniczny, koszty związane z założeniem spółki są niższe, ponieważ nie pojawia się koszt taksy notarialnej.

Przy założeniu spółki w formie elektronicznej opłata sądowa wynosi 250 zł, podczas gdy przy zakładaniu spółki w sposób tradycyjny (zawarcie umowy u notariusza) opłata od wniosku o rejestrację spółki wynosi 500 zł. W każdym przypadku do tej kwoty należy doliczyć 100 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku zakładania spółki w sposób tradycyjny, dodatkowym kosztem będzie koszt taksy notarialnej.

Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółce

Spółkę komandytową co do zasady reprezentują komplementariusze. Wspólnicy mający status komandytariusza nie są uprawnieni do działania w imieniu spółki, chyba że działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę. Zgoda komandytariuszy będzie konieczna w sprawach przekraczających zwykły zarząd chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Z kolei w przypadku sp. z o.o. za reprezentację i prowadzenie spraw spółki odpowiada zarząd, który może składać się z jednego, albo większej liczby członków zarządu. W zarządzie mogą zasiadać wspólnicy lub osoby spoza ich grona. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki polega na administrowaniu majątkiem spółki oraz kierowaniu jej bieżącą działalnością. W KSH nie zostało ujęte, w sposób jednoznaczny, czym ów prowadzenie jest, dlatego ramy tego zarządu obejmują wszystkie czynności, których nie można zaliczyć do czynności reprezentacji. Prowadzenie spraw wiąże się z podejmowaniem decyzji we wszystkich sferach działania spółki oraz decyzji przygotowujących albo wykonujących czynności prawne.

Opodatkowanie spółek

Obie porównywane spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zyski wypłacane przez spółkę do wspólników w formie dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie 19%. W przypadku spółki komandytowej istnieje możliwość odliczenia przez komplementariuszy od swojego podatku od zysku otrzymywanego ze spółki komandytowej, przypadającego na nich podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. W przypadku obu spółek jest możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT, oczywiście po spełnieniu wymogów przewidzianych dla tej formy opodatkowania.

ZUS

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółki komandytowej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Po zmianach wprowadzonych w Nowym Ładzie, składka ZUS pobierana jest także od członków zarządu w spółce z o. o.

Podsumowanie

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności powinien być podjęty ze świadomością różnic i podobieństw między obiema spółkami. Istotne jest prawidłowe dobranie formy opodatkowania, obciążenia składkami, zasad odpowiedzialności osobistej i kosztów związanych z funkcjonowaniem spółki. Nie da się jednak nie zauważyć, że dużo więcej zalet oferuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – szczególnie atrakcyjny jest brak odpowiedzialności wspólników, a także możliwość uniknięcia wymogu opłacania składek na ZUS. Spółka komandytowa ma swoje zalety, a tą niewątpliwą jest brak wymogu kapitału zakładowego, dzięki czemu jest mimo wszystko łatwiejsza w założeniu – choć wymogi założenia spółki z o. o. nie należą do wygórowanych. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł choć trochę rozwiał Wasze wątpliwości. Po więcej zapraszamy już niebawem, na naszym blogu znajdziecie kolejne wpisy, które pomogą lepiej zrozumieć Wam prawo podatkowe, gospodarcze, a także wiele innych tematów związanych z prawem i biznesem.

Autor artykułu

  • Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, od 2011 r. wpisany na listę adwokatów ORA Poznań. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz administracyjnym. Posiada kilkunastoletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Wróć do poprzedniej strony